Nowe zasady kształtowania wynagrodzeń osób kierujących spółkami publicznymi weszły w życie 9 września 2016 r. W praktyce oznacza to m.in. zmianę pułapów wynagrodzeń członków organów tych spółek. Co istotne, obowiązek wdrożenia nowych przepisów ciąży na podmiotach publicznych, w tym także na właściwych organach gmin i ich związków.

Przepisy nowej ustawy kominowej, czyli Ustawy z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (DzU z 2016 r. poz. 1202), znajdą zastosowanie wobec szerokiego grona podmiotów. Mowa tutaj nie tylko o spółkach Skarbu Państwa i spółkach państwowych osób prawnych, ale także o tzw. spółkach komunalnych, czyli spółkach jednostek samorządu terytorialnego (JST), ich związków oraz innych komunalnych osób prawnych. Warto przy tym zauważyć, że przepisy nowej ustawy kominowej wpłyną na sytuację prawie 2400 spółek, w których przewagę własnościową mają JST lub inne samorządowe osoby prawne1. Skala oddziaływania nowej ustawy kominowej obejmuje zatem setki spółek realizujących zadania publiczne związane z dystrybucją wody, odprowadzaniem ścieków, gospodarowaniem odpadami czy transportem publicznym.

Przedmiot i zakres zastosowania Nowa ustawa kominowa reguluje sposób wykonywania uprawnień z akcji i udziałów przysługujących m.in. jednostkom samorządu terytorialnego i komunalnym osobom prawnym w zakresie kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających i organów nadzorczych, a także wybranych postanowień umów zawieranych z tymi osobami. Określa...