Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Do składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne należą składowiska odpadów komunalnych. Analogicznie jak w przypadku składowisk odpadów niebezpiecznych, na obszarze planowanego składowiska odpadów i jego otoczenia przeprowadza się badania hydrologiczne i geologiczne (§ 4 rozporządzenia w sprawie budowy składowisk). Wyniki tych badań, wykonanych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących projektu prac geologicznych oraz opracowaną dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną, zgodną z wymaganiami określonymi w stosownych przepisach, dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla składowiska odpadów. Zakres badań hydrologicznych powinien uwzględniać inwentaryzację wszystkich cieków powierzchniowych i wód penetrujących obszar planowanego składowiska odpadów i jego otoczenia oraz naniesienie ich na mapę w skali 1:5000 (prace te należy wykonać w najmniej korzystnych warunkach hydrologicznych, tj. w okresie wysokich stanów wód) oraz wykonanie bilansu hydrologicznego ilości wód wchodzących i wychodzących ze składowiska odpadów w trakcie jego eksploatacji. Bilans taki powinien zawierać średnią roczną wieloletnią wielkość opadów i roczną wielkość najwyższego opadu z okresu ostatnich 30 lat na podstawie danych z najbliżej położonej stacji opadowej, przypuszczalną ilość wody zawartej w przewidzianych do składowania odpadach i jaka może być wchłonięta przez deponowane odpady oraz parowanie terenowe. Zakres badań geologicznych powinien uwzględniać rozpoznanie budowy geologicznej...