Zmiany stawek wynikają z Rozporządzenia Rady Ministrów z 12 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska Największe podwyżki dotyczą pozostałości z tlenowego rozkładu odpadów stałych – kompostowania (kod 19 05). Opłata środowiskowa (tzw. marszałkowska), zgodnie z założeniami rozporządzenia, spowoduje drastyczny wzrost stawek – z 24,15 zł obecnie do 140 zł w 2018 r., w kolejnym roku do 170 zł, a w 2020 r. aż do 270 zł.

Zniechęcić do składowania

Nowe stawki mają mieć charakter sankcyjny, motywujący do rezygnacji ze składowania odpadów na rzecz ich przetwarzania. Jakkolwiek pytanie brzmi, gdzie jest granica ograniczania ilości składowanych odpadów i czy wobec wszystkich odpadów należy takie ograniczenia wprowadzać. Należy podkreślić, że odpady z gruby 19 05, ze względu na swoją charakterystykę i pochodzenie, do odzysku się nie nadają. Jedyną, aktualnie możliwą formą jest odzysk odpadu o kodzie 19 05 03 w ramach rekultywacji składowisk odpadów. Jakkolwiek chłonność składowisk w tym zakresie jest ograniczona. W konsekwencji pozostałe ilości i kody odpadów muszą być zeskładowane. Zatem dużego pola do ograniczania ilości składowanych odpadów w tym przypadku nie ma. W konsekwencji podwyżka opłat marszałkowskich przełoży się bezpośrednio na zwiększenie opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Szybkie wprowadzenie dużo wyższych opłat, bez możliwości odpowiedniego przygotowania się...