„Infrastruktura i Środowisko” Pod koniec listopada 2006 r. Rada Ministrów przyjęła stworzony przez MRR projekt Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, dotyczący okresu finansowego 2007-2013. Na realizację poszczególnych priorytetów PO „Infrastruktura i Środowisko” przeznaczonych zostanie ponad 36 mld euro, co jasno obrazuje, jak wiele będzie można dokonać w kwestii poprawy stanu środowiska. PO „Infrastruktura i Środowisko” (PO IiŚ) realizowany będzie poprzez 17 priorytetów w ramach sześciu sektorów: ochrona środowiska, transport, energetyka, kultura i dziedzictwo kulturowe, ochrona zdrowia oraz szkolnictwo wyższe. Przeprowadzona dla wszystkich sektorów analiza SWOT (mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia) pokazała, jak wiele jest w Polsce do zrobienia w obszarze infrastruktury i środowiska. Dlatego właśnie PO IiŚ za główny cel przyjął „podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej”. Sektor – ochrona środowiska jest najbardziej rozbudowany i uwzględnia pięć osi priorytetowych: I – gospodarka wodno-ściekowa, II – gospodarka odpadami, III – zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, IV – przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska oraz V – ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych. Priorytet II zakłada m.in. ograniczanie ilości składowanych odpadów komunalnych na korzyść ich unieszkodliwiania i odzyskiwania poprzez wdrażanie np....