Z wielkim zainteresowaniem i szacunkiem dla pracy włożonej przez Autora (Pana Zenona Świgonia) zapoznałem się z publikacją na temat programu priorytetowego NFOŚiGW, dotyczącego dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) i podłączeń do systemu zbiorczego kanalizacji, jaka ukazała się w poprzednim numerze „Przeglądu Komunalnego”. W tym miejscu chciałbym również podziękować za słowa uznania dla przyjęcia przez NFOŚiGW tego programu i oczekiwań dotyczących jego realizacji. Jednak ze względu na pewne nieścisłości, jakie wynikają z tej publikacji, konieczne jest krótkie odniesienie się do najistotniejszych uwag.

Budżet NFOŚiGW jest instytucją o charakterze ogólnokrajowym, finansującą bardzo szeroką paletę przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z różnymi aspektami ochrony środowiska oraz szereg działań nieinwestycyjnych, np. edukacyjnych czy propagujących ochronę środowiska. W związku z tym budżet, jakim dysponuje NFOŚiGW, „dzielony” jest na te wszystkie dziedziny, a jego wielkość w kolejnych latach się zmienia. Ponadto, z uwagi na zapisy ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w przypadku każdego programu priorytetowego oraz wniosku o udzielenie dofinansowania weryfikowana jest zgodność z ww. przepisami prawa. Tak więc przypisany do programu budżet jest pewną wypadkową dostępności środków finansowych, szczegółowych zasad gospodarowania finansami publicznymi oraz oceny możliwości i gotowości potencjalnych wnioskodawców do aplikowania o dofinansowanie. Dodatkowo sama wielkość budżetu programu podlegała zatwierdzeniu...