Na stronach internetowych rządowego centrum legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (ustawa wrakowa), opatrzony datą 14 lutego 2012 r. Zmiany są fundamentalne dla całego systemu i obejmują także obowiązek zapewnienia sieci oraz opłatę za jej brak. Obowiązek zapewnienia sieci Przepisy ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w zakresie zapewnienia sieci od początku obowiązywania powodowały trudności w ich realizacji. Wątpliwości interpretacyjne wzbudzała w szczególności wykładnia art. 11 ust. 1 ustawy1. Dotyczyła ona tego, jak należy rozumieć obowiązek zapewnienia każdemu właścicielowi możliwości oddania zużytego auta do określonego miejsca, położonego w odległości nie większej niż 50 km w linii prostej od miejsca zamieszkania albo siedziby właściciela pojazdu. Przepis ten ma następujące brzmienie: Wprowadzający pojazd, o którym mowa w art. 10, jest obowiązany zapewnić sieć zbierania pojazdów, zwaną dalej „siecią”, obejmującą terytorium kraju w taki sposób, aby zapewnić właścicielowi możliwość oddania pojazdu wycofanego z eksploatacji do punktu zbierania pojazdów lub stacji demontażu, położonych w odległości nie większej niż 50 km w linii prostej od miejsca zamieszkania albo siedziby właściciela pojazdu, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1. Według dominującej interpretacji, sieć musiała być zapewniona w całym kraju. Nie wynika to wprost z art. 11 ust. 1 ustawy, ale jest to prosta konsekwencja...