Od 1 grudnia 2010 r. substancje chemiczne wprowadzane do obrotu muszą być oznakowane i pakowane zgodnie z rozporządzaniem CLP. Ponadto podmiot wprowadzający substancje do obrotu informacje o ich klasyfikacji i oznakowaniu przekazuje Europejskiej Agencji Chemikaliów.   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 przyjęto 16 grudnia 2008 r.. Uznano, że skuteczne funkcjonowanie wewnętrznego rynku substancji, mieszanin i wyrobów może zostać osiągnięte jedynie w przypadku, gdy stosowane w stosunku do nich wymagania nie będą znacząco różniły się w poszczególnych państwach członkowskich.   Cel i geneza Genezy tego aktu należy doszukać się w pracach ONZ nad globalnie zharmonizowanym systemem klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (zwanym „GHS”) – rozporządzenie ma wprowadzić ten system w Unii Europejskiej. Obrót substancjami i mieszaninami dotyczy w znacznej mierze rynku globalnego. Przedsiębiorstwa powinny zatem odnieść korzyści z globalnej harmonizacji przepisów dotyczących klasyfikacji i oznakowania oraz z ich spójności zarówno, w zakresie dostawy oraz stosowania, jak i w odniesieniu do transportu. Aby ułatwić światową wymianę handlową oraz jednocześnie zapewnić ochronę zdrowia ludzi i środowiska, w ciągu dwunastu lat w ramach ONZ starannie opracowywano zharmonizowane kryteria klasyfikacji i oznakowania. Celem rozporządzenia jest zapewnienie...