Partycypacja społeczna w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze miasta” odgrywa istotną rolę w tworzeniu i wdrażaniu programu rewitalizacji miasta. Projekt współfinansowany był ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Hrubieszów jest jednym z 20 miast uczestniczących w projekcie „Modelowej Rewitalizacji Miast”.

Aktywizacja mieszkańców

Sama rewitalizacja stanowi niełatwe zagadnienie zarówno dla mieszkańców, jak i dla samych urzędników. Pierwszym etapem rozpoczynającym działania projektowe było więc przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta Hrubieszów celem uświadomienia i pogłębienia ich wiedzy na ten temat. Natomiast podczas samego trwania projektu przeprowadzono wiele konsultacji społecznych na każdym etapie całego procesu rewitalizacji, które pozwalały przybliżyć temat mieszkańcom Hrubieszowa oraz poznać ich opinie i potrzeby.

Tworzenie i opracowywanie Lokalnego Programu Rewitalizacji to jedno z działań, które poprzedzone było wcześniejszymi licznymi debatami, warsztatami i tzw. spacerem badawczym. Wszystkie te działania miały na celu zapoznanie mieszkańców Hrubieszowa, przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji pozarządowych z zagadnieniem rewitalizacji, w szczególności zaproszenie ich do wspólnego procesu przygotowania dokumentacji i do zaangażowania się w sam proces.

Głównymi celami spotkań było:

poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców, zachęcenie do zgłaszania własnych propozycji działań (rozmowy, ankiety), poznanie opinii na temat proponowanych obiektów objętych działaniami rewitalizacyjnymi.

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny

Kolejnym zadaniem programu w zakresie obejmującym partycypację...