Na początku lipca została przyjęta dyrektywa WEEE, która weszła w życie 13 sierpnia br. Dla branży zajmującej się zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym nadchodzi czas przygotowania propozycji zmian w ustawie, które przyczyniłyby się do uzdrowienia systemu gospodarki zużytym sprzętem. Zielonym światłem było nie tak dawno opublikowane na łamach „Recyklingu” zaproszenie

ministra środowiska Piotra Woźniaka do współpracy i stworzenia: „kilkuosobowej reprezentacji całego łańcucha obrotu sprzętem elektrycznym i elektronicznym, która podejmie się wspólnie z Ministerstwem Środowiska opracowania rozwiązań w celu zlikwidowania patologii na rynku odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego”. Pod koniec czerwca podobno taka grupa została wybrana i przedstawiona ministrowi. Czekamy zatem na wieści z kolejnych obrad.
Apel ministra spotkał się z pozytywnym odbiorem, a na łamach „Recyklingu” prezentujemy czytelnikom stanowiska poszczególnych reprezentantów rynku. W tym wydaniu wypowiedzieli się przedsiębiorcy działający na rynku gospodarki odpadami ZSEE: zbierający, przetwarzający czy prowadzący procesy odzysku i recyklingu, którzy „postawili sobie niezwykle trudne zadanie wypracowania i prezentacji maksymalnie zobiektywizowanego stanowiska praktyków w kontekście prac nad transpozycją nowej dyrektywy do polskiego prawa.” Temat ten nie należy do łatwych, czas nagli, a jak wskazują sprawozdania za ubiegły rok, Polska nadal nie osiągnęła wymaganego dyrektywą WEEE poziomu zbierania zużytego sprzętu. Z dokładniejszą analizą funkcjonowania systemu gospodarki zużytym sprzętem w 2011 r. można zapoznać się, czytając tekst Małgorzaty Tomczak „System gospodarki ZSEE w 2011 r.” Jednakże zmiany nastąpią nie tylko w tej branży, gdyż projekt ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych trafił w lipcu br. pod obrady Rady Ministrów. Czyżby pojawiło się światełko w tunelu i tym samym zmierzamy do zakończenie sześcioletnich prac nad ustawą „opakowaniową”? Lecz czy przygotowane zmiany usatysfakcjonują branżę? Swymi uwagami na ten temat dzieli się autor felietonu w dziale „Paradoksy recyklingu”.

z-ca redaktora naczelnego