Przepisy zawarte w art. 25 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach dopuszczają możliwość prowadzenia obrotu odpadami oraz ustalają niektóre warunki, na jakich może się on odbywać. Dotyczy to zarówno przekazania odpadów przez wytwórcę innemu posiadaczowi, jak i konstruowania dalszego „łańcucha” posiadaczy. W określonych przypadkach to uprawnienie wytwórcy jest faktycznie jego obowiązkiem – gdy nie może on zagospodarować odpadów w sposób zgodny z prawem. Przepisy zawarte w art. 25 dotyczą przekazywania wszelkich odpadów. Przekazanie odpadów Założenie generalne, wynikające z art. 25 ust. 2, jest następujące – posiadacz odpadów może je przekazać innemu posiadaczowi pod warunkiem, że posiadacz przejmujący jest posiadaczem „legalnym”, czyli działa w sposób dozwolony ustawą. Sposób dozwolony to działanie na podstawie posiadanego zezwolenia, chyba że ustawa w określonych sytuacjach wyraźnie wyłącza obowiązek uzyskania zezwolenia. Takie zwolnienie to upoważnienie osób fizycznych i jednostek organizacyjnych nie będących przedsiębiorcami do wykorzystywania określonych odpadów na własne potrzeby (art. 33 ust. 3), zastąpienie obowiązku uzyskania zezwolenia zgłoszeniem i wpisem do rejestru, co dotyczy posiadaczy gospodarujących niektórymi rodzajami odpadów (art. 33 ust. 4 i 4a), oraz zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia przez właściciela czy dzierżawcę nieruchomości, na których są stosowane osady ściekowe w sposób i w zakresie zgodnym z ustawą (art. 43 ust. 5). W konsekwencji...