W otaczającym nas gąszczu informacji pochodzących z Internetu, medialnych środków masowego przekazu, artykułów w prasie oraz licznych badań naukowych nie ma miejsca na, istotną z punktu widzenia przeciętnego obywatela, debatę na temat odpowiedzialności administracji publicznej, w tym samorządów lokalnych, za stan środowiska przyrodniczego.

Odpowiedzialność jest to właściwość ludzkiego postępowania polegająca na możności lub gotowości ponoszenia konsekwencji własnych czynów. Warunkiem odpowiedzialności jest wolność, świadomość i istnienie odpowiedniej sankcji (sumienie, prawo, opinia publiczna). Przyjęcie odpowiedzialności za jakiś czyn wiąże się z uznaniem, że się jest jego wykonawcą, i zaakceptowaniem jego konsekwencji, czyli sankcji.

Poczucie odpowiedzialności

Można wyróżnić trzy warunki odpowiedzialności: istnienie prawa (społecznego albo moralnego), poczytalność (chorzy umysłowo nie są odpowiedzialni) i wolność (czyn wykonany pod przymusem nie jest obarczony odpowiedzialnością).

Poczucie odpowiedzialności wiąże się ze znajomością odpowiedzi na dwa podstawowe pytania: za co czy też za kogo jesteśmy odpowiedzialni oraz wobec kogo odpowiadamy. W pierwszym przypadku można mówić m.in. o odpowiedzialności za swoje postępowanie, za swoje dzieci, przyszłe pokolenia, stan środowiska przyrodniczego. W tym przypadku zakres odpowiedzialności w dużym stopniu uzależniony jest od pełnionej funkcji społecznej. Zupełnie inna będzie odpowiedzialność rolnika gospodarującego na swoim gospodarstwie niż wójta gminy czy polityka będącego premierem kraju. W drugim przypadku możemy mówić o odpowiedzialności wobec swojego sumienia, innych członków...