Odwadnianie środowiska przyrodniczego

Wystąpieniu suszy nie można zapobiec, jednak dzięki zrozumieniu mechanizmów jej powstawania oraz określeniu warunków sprzyjających jej intensyfikacji i rozprzestrzenianiu się można zmniejszać lub ograniczać jej skutki.

Doliny rzek z ich ogromną zmiennością przyrodniczo-kulturową stanowią unikatowy typ krajobrazu, wymagający szczególnej ochrony. Wykorzystanie właściwości przyrodniczych i wartości gospodarczych rzek związane jest z zachowaniem świadczonych przez nie usług zaopatrzeniowych, regulacyjnych, wspomagających i kulturowych, co ściśle uzależnione jest od prowadzonej ochrony ekosystemów i krajobrazów rzecznych w warunkach istniejącego i przyszłego zagospodarowania. W warunkach naszego kraju dotyczy to zwłaszcza planowanego zagospodarowania rzek dla potrzeb śródlądowego transportu wodnego.

Wodne drogi

Zgodnie z założeniami polityki transportowej UE, żegluga śródlądowa ma przyczyniać się do zrównoważenia systemu transportowego i przejścia na mniej energochłonne i bezpieczniejsze formy transportu. W dokumentach strategicznych na poziomie europejskim za najważniejszy cel równoważenia systemu transportowego uważa się zmniejszenie jego degradującego wpływu na środowisko przyrodnicze. Brak jest natomiast odniesień do ochrony dziedzictwa kulturowego, dla którego ochrona różnorodności biologicznej i kulturowej jest tak samo ważna.

Chociaż Polska posiada dogodny przestrzenny układ dróg wodnych, to jednak wskutek wieloletnich zaniedbań związanych z brakami w zakresie inwestycji oraz utrzymania i złego stanu technicznego istniejącej infrastruktury nie spełniają one w znacznej części wymagań stawianych drogom wodnym o znaczeniu międzynarodowym. Nie wszystkie wyznaczone drogi...