W 2009 r. nastąpiła zmiana regulacji prawnych. Aktualnie obowiązuje nowe rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów.

Zmiana ta wprowadziła1, 2 konieczność zastosowania w procesie odzysku do wykonania warstwy izolacyjnej oraz do budowy tymczasowych dróg dojazdowych do składowiska wyłącznie odpadów o charakterze obojętnym z podgrupy 17 01 oraz gleby i ziemi z remontów dróg i poboczy z podgrupy 17 05, a także gleby i ziemi, w tym kamieni o kodzie 20 02 02. Obliguje to wszystkich zarządzających składowiskami odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (komunalnych) do zmiany uzyskanych pozwoleń zintegrowanych w celu dostosowania się do bieżących przepisów prawnych.   Dotychczas używane odpady Stosowane dotychczas na składowisku odpadów komunalnychw procesach odzysku do tworzenia warstwy przesypowej (izolacyjnej) i do budowy (podbudowy) dróg technologicznych oraz placów manewrowych odpady3 pokazano w tabeli 1. Odpady w niej przedstawione z grupy 01, 10, 17 i 19 wykorzystane były do tworzenia warstwy izolacyjnej (przesypowej). Istniały dwa ograniczenia przy ich zastosowaniu. Maksymalna grubość warstwy izolacyjnej wynosiła 30 cm, przy czym jej udział w stosunku do warstwy składowanych odpadów nie przekraczał 15%. Drugie ograniczenie stanowiła częstotliwość przykrywania odpadów materiałem obojętnym uzależniona od osiągania docelowej miąższości 1-2 m.   Zmiana odpadów Nowe regulacje prawne znacznie...