Baterie cynkowo-manganowe Cz. II Jednym ze stosowanych sposobów przerobu strumienia baterii cynkowo-manganowych (Zn-MnO2) w praktyce przemysłowej jest technologia pirometalurgiczna. W literaturze opisywane są trzy termiczne procesy przeróbki baterii cynkowo-manganowych, które stosuje się też w praktyce przemysłowej. Metody pirometalurgiczne polegają na odzysku materiałów (w szczególności metali) poprzez przeprowadzenie ich w odpowiednio wysokich temperaturach do określonych faz skondensowanych (w tym stopu metalicznego) lub do fazy gazowej z późniejszą kondensacją. Generalnie metody te są właściwsze dla faz bogatych w odzyskiwane składniki, ewentualnie koncentrujących się w podwyższonych temperaturach w fazie gazowej (dotyczy to np. usuwania rtęci, pozyskiwania kadmu lub cynku). W odniesieniu do baterii procesy te prowadzone mogą być zarówno w tradycyjny sposób, tj. korzystając z równowag utleniająco-redukcyjnych układu HCO (wodór, węgiel, tlen), jak i w sposób rozszerzony, który jest właściwy dla zaawansowanej metalurgii chemicznej, gdy wykorzystywane są np. procesy chlorowania. Należy jednak pamiętać, że podział ten ma charakter umowny i nie jest odpowiedni dla ścisłych rozważań chemicznych czy technologicznych. Zaletą metod pirometalurgicznych jest możliwość poddania recyklingowi różnego rodzaju ogniw, w tym także zawierających zróżnicowane materiały organiczne. Poniżej przedstawiono trzy (opisane w literaturze i zastosowane w praktyce przemysłowej) termiczne procesy przeróbki baterii cynkowo-manganowych. Rys. 1. Schemat technologii Sumitomo1 Sumitomo1 Opracowany w latach 80. XX w. proces do przeróbki baterii cynkowo-manganowych...