W sierpniu 2017 r. Prokuratura Krajowa opublikowała komunikat prasowy na temat braku prawnych możliwości pobierania przez gminy od mieszkańców opłat za przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. 

W ocenie Prokuratury Krajowej, nakładanie na osoby ubiegające się o podłączenie do sieci tego obowiązku nie ma uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa, w tym w Ustawie z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (u.z.z.w.). Ponadto pobieranie opłat za przyłączenie do sieci narusza art. 7, art. 84 i art. 94 Konstytucji RP. Z przywołanego komunikatu wynika również, że prokuratorom na terenie całego kraju zlecono weryfikację uchwał rad gmin określających warunki podłączenia do sieci, w tym obowiązek ponoszenia opłat za przyłączenie. W efekcie po upływie czterech miesięcy od upublicznienia powyższych wytycznych, branża wodociągowo-kanalizacyjna zaobserwowała istotny wzrost zainteresowania prokuratorów problematyką związaną z przyłączaniem odbiorców usług do sieci. Prokuratorzy kierują do właściwych wojewódzkich sądów administracyjnych skargi na uchwały rad gmin w szerokim ujęciu regulujące warunki podłączania do sieci. Przedmiotem zainteresowania prokuratorów są, będące aktami prawa miejscowego, uchwały w sprawie regulaminów zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków, jak i uchwały w przedmiocie zatwierdzenia taryf stawek cen oraz opłat za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki – podejmowane dotychczas przez organy uchwałodawcze gmin...