Pokładamy wielkie nadzieje w tym, że zorganizowane przez KIGO, Radę RIPOK i firmę ABRYS spotkania spowodują, że głos branży zostanie wysłuchany i przez odpowiednie regulacje prawne i systemowe zostaną przyspieszone prace nad zbudowaniem w Polsce skutecznych systemów rozszerzonej odpowiedzialności producentów i zagospodarowania frakcji kalorycznej.

Pierwsze spotkanie odbyło się 21 czerwca w Warszawie – była to konferencja prasowa pt. „Cała prawda o pożarach”. Drugie to debata pt.: „Odpadowa frakcja energetyczna – czy mieszkańcy muszą za nią drogo płacić”, która odbyła się 2 sierpnia w Warszawie (do organizacji której włączyła się także Krajowa Izba Gospodarcza).

Przedstawiciele branży od lat przekazywali ustawodawcy swoje obawy związane z faktem, że przyjęty w Polsce system finansowania odzysku i recyklingu opakowań i odpadów opakowaniowych nie sprawdza się i powoduje lukę finansową na rynku zagospodarowania odpadów oraz że brak rynku zagospodarowania RDF może spowodować nadwyżkę surowcową, z którą nie będzie co zrobić i która zapełni magazyny odpadów selektywnie gromadzonych, stwarzając zagrożenie pożarowe i epidemiologiczne, a nawet uniemożliwiając dalszy odbioru odpadów z terenów zamieszkałych.

Niestety, nasze obawy urealniły się i obecnie nie ma chyba regionu w Polsce, gdzie nie borykano by się z powyższymi problemami. Ich rozwiązanie wymaga długofalowych działań, stąd nasz wspólny apel do władz o jak najszybsze wprowadzenie w życie...