Podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich, które odbyło się w dniach 28 lutego-1 marca br. w Kołobrzegu, delegaci zdecydowali, że wśród priorytetów działania Związku na 2013 r. znajdą się kwestie edukacji, finansów i ustawy „śmieciowej” oraz konsolidacja środowiska samorządowego.

Gościem spotkania była Magdalena Młochowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (MAiC). Zarekomendowała ona przedstawicielom miast raport, jaki jej resort przygotował na temat sytuacji polskiego samorządu. Jednym z celów tego opracowania było pokazanie szerszej opinii publicznej, czym jest samorząd i jak ważną pełni funkcję. Przy tworzeniu raportu chodziło także o zdiagnozowanie najważniejszych problemów samorządu.

Minister poinformowała też o przygotowywanym przez MAiC projekcie ustawy o polepszeniu świadczenia usług publicznych oraz zaapelowała do przedstawicieli ZMP o zgłaszanie propozycji zmian w różnych dziedzinach, które ułatwiłyby gminom codzienne funkcjonowanie. W przyjętym stanowisku delegaci Zgromadzenia Ogólnego pozytywnie zaopiniowali kierunek zmian zawartych w projekcie. Projekt ten zasługuje na poparcie przede wszystkim dlatego, że punkt wyjścia do jego opracowania stanowiła rzetelna analiza stanu jednostek samorządu terytorialnego (JST), uwzględniająca wiele aspektów ich funkcjonowania. Zwrócono uwagę, że regulacje proponowane w założeniach należy potraktować jako początek pożądanych zmian, które powinny pójść o wiele dalej, zwłaszcza w obszarach najbardziej przeregulowanych zadań własnych JST, czyli pomocy społecznej i edukacji.

Z kolei Przemysław Krzyżanowski, wiceminister edukacji...