Seminarium "Opakowania a ekologia" - TAROPAK 2003 W połowie lat 90., w ramach OECD oraz UE, sformułowana została zasada „rozszerzonej odpowiedzialności producenta”. Na jej podstawie już blisko 10 lat temu kraje UE rozpoczęły tworzenie systemów gospodarki odpadami. Oparto je na odpowiedzialności producenta za wprowadzany na rynek produkt w całym cyklu jego życia. W pierwszej kolejności zasadą tą objęto opakowania, nakładając obowiązki w tym zakresie na producentów i importerów produktów w opakowaniach. Dyrektywa 94/62/EC o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z 1994 r. wprowadziła obowiązek odzysku i recyklingu części odpadów opakowaniowych. Został on określony w formie wskaźnika procentowego odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, w stosunku do łącznej masy opakowań wprowadzonych na rynek. 12 państw członkowskich zostało zobowiązanych do zapewnienia odzysku w granicach 50-65% oraz recyklingu na poziomie 25-45% łącznej masy opakowań. Ustalono ponadto tzw. materiałowe poziomy recyklingu dla papieru i kartonu, szkła, tworzyw sztucznych, metali...