Krajowa Izba Gospodarki Odpadami, jako orędownik rozwiązań sprzyjających rozwojowi branży odpadowej, w roku ubiegłym i bieżącym postulowała do Ministerstwa Środowiska o umożliwienie gminom wliczania do poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów przekazywanych przez mieszkańców do punktów skupu surowców. Prekursorem tego rozwiązania jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze, którego dyrektorem od lat jest Wojciech Janka.

Nasze postulaty zostały wzięte pod uwagę przez Bogusławę Brzdąkiewicz – zastępcę dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska, która w liście do KIGO z 9 czerwca 2017 r. w następujący sposób podsumowała powyższą kwestię: „ (…) w zakresie odpadów komunalnych pochodzących od mieszkańców gminy zebranych w punktach skupu surowców wtórnych lub w przypadku różnego rodzaju akcji zbiórki w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach gmina może wystąpić z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej masy i sposobu zagospodarowania tych odpadów. Wówczas należałoby traktować je jako odpady zebrane w inny sposób i ich masę uwzględnić przy obliczaniu poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła”.

Odpowiedź Ministerstwa to zapowiedź dalszych zmian zmierzających w kierunku stworzenia samorządom i przedsiębiorstwom działającym w obszarze gospodarki odpadami odpowiednich i skutecznych narzędzi niezbędnych do wywiązania się przez nasz kraj z zobowiązań podjętych w Traktacie Akcesyjnym.

Fakt ten...