Kolejne nowelizacje przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. zmieniły katalog podmiotów zobowiązanych do udzielania zamówień wg zasad zawartych w tym akcie prawnym. Warto zatem zapoznać się z obecnymi przepisami w tym zakresie.  Do stosowania przepisów Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (P.z.p.) zobowiązane są przede wszystkim jednostki sektora finansów publicznych oraz państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Wspomniany sektor tworzą m.in. organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały, gminy, powiaty i samorząd województwa (jednostki samorządu terytorialnego) oraz ich związki, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych, państwowe i samorządowe fundusze celowe oraz państwowe szkoły wyższe. Wprowadzając do naszego porządku prawnego postanowienia unijnych dyrektyw, ustawa P.z.p. nakłada obowiązek stosowania jej postanowień przez tzw. instytucje prawa publicznego (art. 3 ust. 1 pkt 3). Są to osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, nie mających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz te wymienione w pkt. 1 i 2 ust. 1 art. 3, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot, finansują je w ponad 50%, posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, sprawują nadzór nad organem zarządzającym lub...