W poprzednim numerze „Przeglądu Komunalnego” zaprezentowana została problematyka kosztów postępowania odwoławczego. Kontynuując tematykę odwołań, w bieżącym wydaniu przedstawiona zostanie procedura ich rozpatrywania. Po ustaleniu, że od odwołania uiszczono wpis, prezes Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) zawiadamia zamawiającego o wpłynięciu odwołania, wzywając go jednocześnie do niezwłocznego nadesłania kopii dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kierownika zamawiającego lub osobę upoważnioną. Natomiast dokumentację postępowania wraz z ofertami złożonymi przez wykonawców zamawiający dostarcza do siedziby UZP w oryginałach. Zespół arbitrów rozpatruje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia prezesowi Urzędu. Możliwe jest również łączne rozpoznanie odwołań przez zespół arbitrów, jeżeli zostały złożone w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą tych samych czynności zamawiającego. Przed rozprawą Odwołanie może być cofnięte przez odwołującego się do czasu zamknięcia rozprawy. Po otwarciu posiedzenia lub rozprawy odwołujący może złożyć pisemnie lub ustnie do protokołu oświadczenie o cofnięciu odwołania. W przypadku cofnięcia odwołania po otwarciu rozprawy zespół arbitrów umarza postępowanie i orzeka o kosztach postępowania. Prezes Urzędu wyznacza arbitrów w drodze jawnego losowania komputerowego. Podczas losowania nie ujawnia się danych dotyczących odwołania, a jedynie numer repertorium, którym zostało oznaczone. Do dnia publicznego ogłoszenia wokandy nie są ujawniane dane umożliwiające zidentyfikowanie składu zespołu arbitrów wyznaczonego do rozpoznania...