Ustawa z 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 28, poz. 145) dokonała w Ustawie z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (DzU nr 25, poz. 202, z późn. zm.) zmian upoważnień do wydania rozporządzeń przez ministra właściwego do spraw środowiska lub przepisów materialnych, które ich dotyczą.   Z tego względu konieczne jest wydanie nowych rozporządzeń Ministra Środowiska w sprawie: obliczania poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (na podstawie art. 28 ust. 7), rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji (na podstawie art. 30 ust. 4) oraz próby strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji (na podstawie art. 38 ust. 4). Poprzedzały je odpowiednio następujące akty wykonawcze: z 24 października 2005 r. w sprawie obliczania poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (DzU nr 212, poz. 1774), z 29 września 2005 r. w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji (DzU nr 201, poz. 1672) oraz z 14 października 2005 r. w sprawie sposobu wykonania próby strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji (DzU nr 210, poz. 1755). Pierwsze dwa mają wejść w życie 1 stycznia 2011 r., a trzecie – po 14 dniach od ogłoszenia. Konsekwencją wydania drugiego z ww. aktów jest...