Przegląd prawa

Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną.

 

PROSTO Z WOKANDY

Dzierżawa infrastruktury za czynsz w symbolicznej wysokości nie uprawnia do odliczenia podatku VAT od kosztów jej budowy

Wyrok siedmiu sędziów NSA z 28 października 2019 r., sygn. akt I FSK 164/17.

28 października 2019 r. poszerzony skład Naczelnego Sądu Administracyjnego wydał wyrok dotyczący możliwości odliczenia podatku VAT od kosztów budowy zrealizowanej inwestycji w sytuacji, kiedy wybudowaną infrastrukturę gmina przekazała w dzierżawę odrębnej samorządowej jednostce organizacyjnej w zamian za czynsz dzierżawny w symbolicznej wysokości.

Omawiany wyrok zapadł na gruncie stanu faktycznego, w którym miast Frombork w ramach realizacji zadań własnych zrealizowało boisko, które następnie było nieodpłatnie udostępniane wszystkim zainteresowanym mieszkańcom. Jako że boisko było udostępniane nieodpłatnie, miasto było pozbawione możliwości odliczenia podatku VAT, którego koszt został poniesiony w toku realizacji inwestycji.

Miasto zaczęło jednak rozważać oddanie boiska w dzierżawę Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury (MGOK), który posiada odrębną od gminy osobowość prawną. Po przekazaniu w dzierżawę boisko nadal byłoby udostępniane mieszkańcom nieodpłatnie, jednak podmiotem nim dysponującym byłby MGOK, który byłby obciążony czynszem dzierżawnym na rzecz miasta w wysokości kilkuset złotych rocznie. W założeniu miasta oddanie boiska w dzierżawę miało zaś pozwolić na uzyskanie...