Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną.

 

PROSTO Z WOKANDY

Brak realizacji przez gminę drogi publicznej zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie może stanowić podstawy do stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podziału nieruchomości

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 października 2019 r.

Naczelny Sąd Administracyjny 3 października 2019 r. wydał wyrok dotyczący wpływu braku realizacji wyznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego drogi publicznej na ważność decyzji w sprawie podziału nieruchomości. Kluczową kwestią dla rozstrzygnięcia omawianej sprawy była wykładnia przepisu art. 93 ust. 3 Ustawy z 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (dalej jako: u.g.n.), który statuuje obowiązek zapewnienia wydzielanym działkom ewidencyjnym dostępu do drogi publicznej. Zgodnie bowiem ze zdaniem pierwszym tego przepisu, „Podział nieruchomości nie jest dopuszczalny, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają dostępu do drogi publicznej”.

W przedmiotowej sprawie właściciel dwóch działek ewidencyjnych powstałych w wyniku dokonanego podziału wniósł o stwierdzenie nieważności decyzji burmistrza zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości. Jako główny argument wskazał on, że w dniu wydania decyzji podziałowej powstałe działki nie miały dostępu do drogi publicznej, co powoduje, że decyzja wydana została z rażącym naruszeniem art. 93 ust. 3 u.g.n.

Podnoszona we wniosku argumentacja...