Ustawa z 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (DzU nr 92, poz. 753) przyznaje m.in. radom gmin nowe kompetencje w zakresie zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości, określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.).

Nowela pozbawia wójta (burmistrza, prezydenta) kompetencji do określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk, spalarni i grzebowisk zwierzęcych. Nowe przepisy upoważniają rady gmin do określania ww. wymogów w drodze uchwał, które będą miały charakter prawa miejscowego. W prasie pojawiły się komentarze, iż zmiana u.c.p.g. nie będzie obojętna dla jej „użytkowników”. Jeżeli bowiem wskazanie miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych zostanie objęte prawem miejscowym, będzie tym samym nieodwołalne. Poprzez zestawienie starej i nowej treści przepisu art. 7 ust. 3 i 3a u.c.p.g. stwierdzić można, iż zmienia się wyłącznie organ wydający wymagania oraz charakter prawny wymagań (prawo miejscowe). Czy rzeczywiście przedmiotowa zmiana u.c.p.g. ma aż tak duże praktyczne znaczenie dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie objętym tą...