Jeśli chodzi o urealnianie obowiązku prowadzenia selektywnej zbiórki, to – mimo pozostawienia pewnych braków, luk czy wątpliwości – nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach idzie w dobrym kierunku.

Nowelizacja Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2013 r. poz. 1399 i 1593, dalej: ustawa u.c.p.g.) w postaci Ustawy z 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2377), przyjęta została przez Sejm 10 października br., a następnie skierowana do Senatu. Opracowanie, będące kontynuacją tekstu z poprzedniego wydania „Przeglądu Komunalnego” (11/2014), wskazuje najważniejsze ze zmian proponowanych nowelizacją, a dotyczące kwestii wskazanej w tytule. Zastrzec należy, iż tekst przygotowany został w stanie prawnym z początku listopada 2014 r. Trzeba więc mieć na uwadze, że treść odpowiednich przepisów nie jest w tym momencie jeszcze ostateczna, Senat może bowiem zaproponować w nich zmiany, a Sejm będzie musiał ustosunkować się do nich – przyjąć je bądź odrzucić.

Zadanie gminy

Jedną z formuł organizacyjnych realizacji przez gminę obowiązku zorganizowania systemu selektywnej zbiórki odpadów miały być w nowym systemie „punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych” (PSZOK). Przepis art. 3 ust. 2 pkt 6 nakłada bowiem na gminy...