Tylko w roku wprowadzenia zmian systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (2013) ceny wywozu nieczystości wzrosły o prawie 30% – wynika z raportu Instytutu Sobieskiego na temat rynku gospodarowania odpadami. Autorzy opracowania prognozują, że to nie koniec wzrostu kosztów funkcjonowania tego systemu.

Z raportu pt. „Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030”, przygotowanego przez Tomasza Stysia i Roberta Foksa, wynika, że w najbliższych dwóch czy trzech latach ceny pójdą w górę o kolejne 30%, przede wszystkim ze względu na rosnące koszty przetwarzania odpadów, w tym konieczność zwrotu nakładów poniesionych przez przedsiębiorców na inwestycje związane z dostosowaniem instalacji przetwarzania odpadów do standardów określonych w przepisach.

Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce czekają poza tym kolejne zmiany organizacyjne wynikające ze zmian legislacyjnych. Według autorów raportu, może to negatywnie wpłynąć na budowę zrównoważonego i efektywnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. „Po wprowadzeniu w życie projektowanych obecnie regulacji prawnych należy spodziewać się zasadniczej zmiany warunków rynkowych, której skutkiem może być ograniczenie swobody działalności gospodarczej, zaburzenie konkurencji rynkowej i możliwości rozwoju technologii” – czytamy w raporcie Instytutu Sobieskiego. A to z kolei uniemożliwi osiągnięcie wyznaczonych przez Unię Europejską poziomów odzysku, recyklingu i składowania odpadów komunalnych.

Co słychać na rynku?

Ale od początku. Jednym z celów opracowania była ocena stanu rynku odpadów...