„... bogactwo człowieka proporcjonalne jest do liczby rzeczy, z których potrafi on zrezygnować”. Henry D. Thoreau Według scenariusza Faktor 4, wypracowanego w Instytucie Klimatu, Środowiska i Energii w Wuppertalu w Niemczech, dysponujemy wiedzą i technologią, która wystarczająco zaspokaja nasze potrzeby przy pomocy tylko jednej czwartej zasobów zużywanych obecnie. Jednakże, uwzględniając przyrost ludności świata oraz dążenie społeczeństw do dobrobytu, dzisiejsze działania zmierzające do ochrony środowiska naturalnego należy uznać za niewystarczające. W celu uzyskania globalnego efektu zmniejszenia zanieczyszczenia o 50%, w krajach rozwiniętych (odnosząc się do poziomu emisji z 1990 r.) należy dążyć do wyższego wskaźnika redukcji emisji¹. Szacuje się, że w ciągu nadchodzących 10-40 lat należy uzyskać od cztero- do dwudziestokrotnego zmniejszenia zanieczyszczeń, co wiąże się z podobnym wskaźnikiem zmniejszenia konsumpcji energii i zużycia zasobów naturalnych oraz ograniczeniem zarówno materiałochłonności produktów i obiektów, jak i pochłaniania terenów i przestrzeni pod zabudowę i urbanizację. Rys. 1. Relacje pomiędzy kreowaniem potrzeb a powstawaniem odpadów oraz mechanizmy zarządzania odpadami W społeczeństwie konsumpcyjnym, w którym następuje kreowanie potrzeb, lawinowo rośnie liczba pożądanych przedmiotów materialnych będących potencjalnym odpadem (rys. 1). Dlatego radykalne ograniczenie potrzeb, bez obniżania poziomu życia będzie sprzyjać redukcji przepływu materiałów i surowców w gospodarce i obniżać ilość powstających odpadów i zanieczyszczeń. Rys. 2. Możliwe sposoby użytkowania przestrzeni w kontekście...