Według ustawy o gospodarce komunalnej (DzU z 1997 r. nr 9, poz. 43, z późn. zm.) JST mogą tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, a także do nich przystępować. Od kilku miesięcy zgodnie z ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym (DzU z 2009 r. nr 19, poz. 100) mogą one także powoływać spółki komandytowe lub komandytowo-akcyjne.

Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP) może bowiem przewidywać, że w celu jej wykonania podmiot publiczny i partner prywatny zawiążą spółkę kapitałową, komandytową lub komandytowo-akcyjną, przy czym podmiot publiczny nie może być komplementariuszem. Cel i przedmiot działalności spółki nie może wykraczać poza zakres określony umową o PPP.   Poza sferą użyteczności publicznej Z reguły JST tworzą spółki w ramach zadań związanych z użytecznością publiczną. Jak wiadomo, w zakresie wykonywania takich zadań gmina może przyjąć różne rozwiązania organizacyjne: realizować swoje obowiązki za pośrednictwem utworzonych przez siebie w tym celu jednostek organizacyjnych (w szczególności zakładów budżetowych lub spółek prawa handlowego – art. 9 ust. 1 i 3 ustawy o samorządzie gminnym i art. 2 ustawy o gospodarce komunalnej) lub innych, organizacyjnie niepowiązanych z nią podmiotów: osób fizycznych i prawnych lub jednostek nieposiadających osobowości prawnej. W tym drugim przypadku – na zasadach ogólnych, czyli na podstawie zawartych z nimi umów o wykonywanie...