Jedną z podstawowych operacji mechanicznych stosowanych w zakładach związanych z gospodarką odpadami jest rozdrabnianie. Ta operacja technologiczna przyczynia się do wzrostu powierzchni właściwej rozdrabnianych odpadów, co powoduje, że szybciej podlegają one dalszym procesom: fizycznym, chemicznym lub biologicznym.

Rozdrabnianie prowadzone jest najczęściej na etapie obróbki wstępnej odpadów zarówno w zakładach mechaniczno-biologicznego przetwarzania oraz termicznego przekształcania, jak i w zakładach kompostowania odpadów, segregacji itp. Może być realizowane w różnych rozdrabniarkach i odbywać się na skutek działania różnych sił zewnętrznych. Do rozdrabniania np. odpadów wielkogabarytowych, budowlanych czy wyeksploatowanych pojazdów służą rozdrabniarki szczękowe, np. nożyce hydrauliczne, zwane również łamaczami lub kruszarkami. Rozdrabnianie odbywa się tu przez zgniatanie z nieznacznym udziałem łamania i ścierania. Z kolei rozdrabniarki walcowe pracują z wykorzystaniem zjawiska zgniatania wywieranego przez obracające się walce. Powierzchnie walców mogą być uzębione, rowkowane lub gładkie. Rodzaj powierzchni decyduje o przeznaczeniu rozdrabniarki. Walce uzębione stosowane są do rozdrabniania wstępnego i średniego, natomiast rowkowane i gładkie – drobnego i bardzo drobnego. Poza tym walce gładkie wykorzystywane są przede wszystkim przy rozdrabnianiu frakcji twardych, a rowkowane – miękkich.

Kolejny typ urządzeń rozdrabniających stosowanych w zakładach przetwarzania odpadów to rozdrabniarki młotkowe. W tym przypadku rozdrabnianie następuje poprzez uderzenia młotków zamocowanych na wirujących tarczach (wirnikach) oraz na skutek ich rozcierania na...