Perspektywa finansowa 2014-2020 stanowi instrument stymulujący wdrażanie i upowszechnianie nowych technologii OZE. Działania te zmierzają do realizacji ustalonego dla Polski 15-procentowego celu udziału energii z OZE w bilansie zużycia energii finalnej brutto oraz 10-procentowego wykorzystania biopaliw w transporcie.

Samorządy terytorialne, po raz pierwszy w minionej perspektywie finansowej UE 2007-2013, w sposób powszechny i dający się porównać sformułowały swoje priorytety i strategie działania wobec rozwoju odnawialnych źródeł energii. Regionalne programy operacyjne oraz przyjęty w grudniu 2010 r. „Krajowy plan działania w zakresie odnawialnych źródeł energii” stanowiły wieloletni program wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce, z łącznym budżetem w wysokości 1,132 mld zł. Co nas czeka w kolejnej perspektywie finansowej?

Potencjał OZE w Polsce

Energia ze źródeł odnawialnych oznacza energię uzyskiwaną z niekopalnych nośników energii, których zasoby uzupełniają się w naturalnych, powtarzających się procesach przyrodniczych, co pozwala traktować je jako niewyczerpalne. Źródła te mogą być wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu oraz paliw transportowych.

Potencjał OZE w Polsce obejmuje energię promieniowania słonecznego, wiatru, zasobów geotermalnych, wodną oraz energię wytworzoną z biomasy stałej, biogazu i biopaliw ciekłych.

Według dostępnych danych, w latach 2005-2014 zużycie energii odnawialnej w Polsce wzrastało średnio o 7,8% rocznie. W końcu tego okresu z odnawialnych źródeł energii wytworzono pięciokrotnie więcej energii elektrycznej niż...