Zasadniczymi źródłami zanieczyszczeń spływów wód opadowych są wymywane z powietrza oraz osiadłe aerozole, spłukiwane z powierzchni zanieczyszczenia, surowce i półprodukty przemysłowe znajdujące się na terenach przemysłowych itp. Jak zadbać o odpowiednie oczyszczenie wód opadowych?

Wody opadowe stanowią znaczący element funkcjonowania człowieka. Charakteryzują się dużą nierównomiernością pod względem ilości oraz częstotliwości występowania. Nie z każdego deszczu będą powstawały wody opadowe, ponieważ zależy to od wielu czynników – przede wszystkim od czasu trwania deszczu, uwilgotnienia wierzchniej warstwy gruntu, natężenia opadu atmosferycznego, pokrycia terenu itp. Na terenach zurbanizowanych pojawił się problem z nadmiernym uszczelnianiem terenu, który prowadzi do sytuacji, że odpływ ze zlewni następuje już przy stosunkowo niewielkich opadach deszczu. Równie ważnym problemem jest jakość wód opadowych spływających po powierzchni terenu.

Czynniki wpływające na skład wód opadowych

Głównymi czynnikami wpływającymi na skład wód opadowych odprowadzanych zamkniętymi kanałami są1:

sposób zagospodarowania stan czystości zlewni, docierające nad nią masy powietrza atmosferycznego, częstotliwość czyszczenia zlewni, sposób czyszczenia zlewni, rodzaj dróg, natężenie ruchu drogowego, sposób zwalczania gołoledzi, pora roku, sposób eksploatacji sieci kanalizacyjnej, udział terenów zieleni w odwadnianej powierzchni.

 

Na rys. 1 przedstawiono uproszczony schemat migracji zanieczyszczeń z wodami opadowymi.

Rys. 1. Uproszczony schemat migracji zanieczyszczeń z wodami opadowymi1

Obecne zanieczyszczenia

Wody opadowe, wskutek wypłukiwania przez opady zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z atmosfery, zawierają w swym składzie pyły i różne związki chemiczne, m.in. tlenek...