W naszej praktyce stanęliśmy ostatnio przed pytaniem, czy działalność polegająca na dostarczaniu wody oraz odprowadzaniu ścieków przez podmiot, któremu gmina nie powierzyła wykonywania zadania własnego, stanowi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków w rozumieniu ustawy.

Wydaje się, że kwestia ta nie była dotychczas szeroko poruszana w literaturze, a jej wydźwięk praktyczny może być istotny dla przedsiębiorstw wod-kan w szczególności, że ten rynek będzie się powiększał. Prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wiąże się bowiem z szeregiem obowiązków wynikających z ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DzU z 2018 r., poz. 1152, dalej: „u.z.z.w.”), do czego zaliczyć można przykładowo wskazany w art. 16 obowiązek uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności czy też obowiązek zawarcia umowy z odbiorcą usługi. Jest to istotne ograniczenie swobody kontraktowania i powstaje pytanie, czy powinno ono dotyczyć wszystkich świadczących usługi w zakresie usług wodociągowych czy też kanalizacyjnych?  Być przedsiębiorstwem wod-kan… Definicję legalną pojęcia „przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego” zawiera art. 2 pkt 4 u.z.z.w., zgodnie z którym taki status ma przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (DzU poz 646), jeżeli prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego...