W ramach realizacji funduszu termomodernizacji i remontów – wg stanu na 30 września br. – wypłacono w tym roku 1760 premii na kwotę 103,3 mln zł.

Najwyższe od ponad trzech lat efekty funkcjonowania rządowego programu wsparcia termomodernizacji i remontów zanotowano w lipcu 2017 r. Obsługujący program BGK przyznał 335 premii na łączną kwotę 21,5 mln zł, co pozwoli na realizację inwestycji o wartości 125,3 mln zł w związku z remontami lub termomodernizacją budynków, w których znajduje się 8,9 tys. mieszkań1. Głównymi beneficjentami programu są wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe.

Fundusz Termomodernizacji i Remontów

Fundusz Termomodernizacji i Remontów (FTiR) utworzono w Banku Gospodarstwa Krajowego. Jego podstawą prawną jest Ustawa z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (t.j. DzU z 2017 r. poz. 130). Celem FTiR jest pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe oraz wypłata rekompensat dla właścicieli budynków mieszkalnych, w których były lokale kwaterunkowe. Ustawowe formy pomocy to: premia termomodernizacyjna, premia remontowa i premia kompensacyjna.

W ramach obsługi FTiR BGK podejmuje decyzje o przyznaniu premii i dokonuje jej wypłaty. BGK poinformował, że na dzień 2 października 2017 r. posiadał następujące środki na rachunku FTiR w ramach limitów dla poszczególnych premii2:

termomodernizacyjnej – 19,6 mln zł, remontowej – 8,3 mln zł, kompensacyjnej –...