Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (RPWiK) w Chrzanowie to beneficjent, który w 2009 r. pomyślnie zakończył wsparty środkami Funduszu Spójności projekt pn. „Gospodarka wodna w Chrzanowie”. Inwestycję zrealizowano na terenie trzech gmin powiatu chrzanowskiego (Chrzanów, Libiąż i Trzebinia).   Składały się na nią przebudowa systemu wodociągowego, wykonanie dodatkowej sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa i modernizacja jednej z czterech należących do spółki oczyszczalni ścieków. Rejon objęty projektem zasilany był w wodę pochodzącą z własnych ujęć wód podziemnych (w niewielkim stopniu nadal tak jest). Jednak w świetle zagrożenia degradacją niemal wszystkich ujęć – spowodowaną likwidacją zakładów górniczych na terenie powiatu chrzanowskiego – należało się liczyć z możliwością wystąpienia znacznego deficytu wody. Prognoza ta oparta była na opracowaniach instytucji badawczych. W celu zapewnienia dostawy wody w potrzebnej ilości i o jakości zgodnej z normami dla wody zdatnej do spożycia konieczne było zapewnienie jej nowego źródła. Obecnie jest nim Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe, z którego woda na teren działania beneficjenta może być dostarczana poprzez wybudowane magistrale wodociągowe o długości 45,5 km do trzech zbiorników wody (o pojemności 2500 m3 każdy). Nowy system zaopatrzenia w wodę wyeliminował zagrożenie deficytem wody pitnej, wynikającym z likwidacji ujęć wód kopalnianych w kopalni Janina II w Libiążu oraz Zakładach Górniczych Trzebionka w Trzebini (miały...