Wdrożenie w życie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wymaga przyjęcia przez rady gmin szeregu uchwał. Mają one różny charakter prawny, jednak większość z nich jest aktami prawa miejscowego. Powoduje to określone konsekwencje, jeśli chodzi o ich moc prawną czy obowiązek publikacji. Uchwały te podzielić można ze względu na różne kryteria: zakres regulacji, charakter delegacji czy charakter prawny. W kontekście charakteru delegacji wskazać można na uchwały obligatoryjne – obowiązkowe do uchwalenia – oraz na fakultatywne. Wreszcie, jeśli chodzi o moc prawną, wyróżnia się akty prawa miejscowego oraz akty prawa wewnętrznego. W przypadku uchwał wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach część z nich ma charakter aktów prawa miejscowego, a w zakresie tych aktów zaliczamy je do przepisów wykonawczych.

„W przypadku uchwał wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach część z nich ma charakter aktów prawa miejscowego, a w zakresie tych aktów zaliczamy je do przepisów wykonawczych.”

Znowelizowana przez Ustawę z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw1 Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach2 wprowadza z 1 lipca 2013 r. nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Do końca 2012 r. rady gmin...