Komunalne osady ściekowe są odpadami nietypowymi. Wiele osób często wiąże je raczej z gospodarką wodno-ściekową niż odpadową. Ponadto ich nazwa jest myląca. Sugeruje, że mamy do czynienia z odpadami komunalnymi – a w rzeczywistości jest to odpad inny niż komunalny (de facto przemysłowy). Na tym tle rodzą się też trudności przy ich odróżnianiu od innych osadów ściekowych, których wyróżnia się kilka rodzajów (kryterium – miejsce powstania).

Problemy takie można mnożyć. Jednym z najbardziej istotnych wydaje się wyróżnienie przez ustawodawcę dodatkowego pojęcia „ustabilizowane komunalne osady ściekowe”, które zostało zdefiniowane tylko częściowo. Sprzeczność przepisów Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 3 pkt 2 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU z 2011 r. nr 106, poz. 622, z póżn. zm.), komunalne osady ściekowe wyróżnia ich pochodzenie (ścieki komunalne lub inne ścieki o podobnym składzie) oraz miejsce powstania (oczyszczalnia ścieków, komora fermentacyjna lub inna instalacja służąca do oczyszczania ścieków). Brakuje tu dodatkowych wskazówek co do ich stanu (właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych). Nie można zatem wykluczyć, iż komunalny osad ściekowy może być odpadem niebezpiecznym. Jednocześnie nie ma wątpliwości, że podstawowe zasady zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych dotyczą odpadów niebędących niebezpiecznymi. Powyższą sprzeczność potwierdza analiza Rozporządzenia Ministra Środowiska z 27 września 2001 r. w sprawie...