W 2006 r. ustawa o odpadach została zmieniona w zasadzie tylko jeden raz – choć jednocześnie zmaterializowały się niektóre konsekwencje zmian dokonanych w 2005 r. Jak pamiętamy, były one bardzo istotne i wieloaspektowe. Zmiany dotyczyły planów gospodarki odpadami, zadań samorządu terytorialnego, modyfikacji zasady bliskości, odzysku i unieszkodliwiania poza instalacjami i urządzeniami oraz spalania pozostałości roślinnych i ewidencji odpadów. Ich zakres obejmował ponadto odpady ulegające biodegradacji, masy ziemne i skalne, odpady z awarii i wypadków, odpady medyczne, komunalne osady ściekowe oraz baterie i akumulatory. Zmiany te regulowały również status prawny przewoźnika odpadów, funkcjonowanie spalarni i składowisk odpadów, a także kwestie opłat sankcyjnych za niewywiązywanie się z zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Ponadto istotne konsekwencje dla gospodarki odpadami miały zmiany dokonane w ustawach Prawo ochrony środowiska (zwłaszcza w zakresie ocen oddziaływania na środowisko), Prawo geologiczne i górnicze (w zakresie składowania odpadów w podziemnych wyrobiskach górniczych). Wdrażano też dwie ustawy: z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (DzU nr 25, poz. 202, z późn. zm.) oraz z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (DzU nr 180, poz. 1495). W części przypadków wymagało to również stosownej korekty przepisów ustawy o odpadach. Ewidencja odpadów Powracając do zmian z 2006 r.,...