Aktualnie jesteśmy na etapie wprowadzania kolejnych, bardzo istotnych zmian w regulacji Unii Europejskiej, dotyczącej gospodarowania odpadami. 19 listopada 2008 r. została bowiem przyjęta Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy. Jest to tzw. nowa dyrektywa ramowa (Dz. Urz. UE z 22 listopada 2008 r. L 312/3). Podlega ona jeszcze swoistemu vacatio legis – wprawdzie weszła ona w życie w grudniu 2008 r., ale państwa członkowskie miały czas na wprowadzenie niezbędnych przepisów „ustawowych, wykonawczych i administracyjnych” do 12 grudnia 2010 r. Również dopiero tego dnia straciły moc najważniejsze dotychczasowe akty prawne UE z zakresu gospodarki odpadami, przede wszystkim dyrektywa ramowa 2006/12/WE w sprawie odpadów, dyrektywa 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych oraz dyrektywa 75/439/EWG w sprawie odpadów olejowych. Jednakże część ustanowionych do tej pory przepisów nadal obowiązuje – dotyczy to głównie rozwiązań sektorowych, choć nie wszystkich (np. nie ulega istotnym zmianom dyrektywa 99/31/WE związana ze składowaniem odpadów, ale znaczące modyfikacje można odnotować w zakresie spalania odpadów, o których traktuje dyrektywa 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych). Długotrwałe prace Przyjęcie nowej dyrektywy ramowej jest, siłą rzeczy, pretekstem do dokonania kompleksowego przeglądu ustawodawstwa krajowego. Nie oznaczało to automatycznie konieczności uchwalania nowej ustawy, zależy to bowiem od zakresu stwierdzonych rozbieżności oraz wiąże się...