Kwestie związane ze wskazaniem podmiotu odpowiedzialnego za wydanie decyzji w przedmiocie utrzymania rowów melioracyjnych zostały potraktowane przez prawodawcę dość lakonicznie. Warto jednak przyjrzeć się im bliżej.

Analizując brzmienie Ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (DzU z 2012 r. poz. 145 ze zm.; dalej: P.w.), za uzasadnione uznać należy twierdzenie, że przedmiotowa ustawa nie należy do zbioru aktów normatywnych obciążających organy gminy licznymi zadaniami (notabene nowe Prawo wodne, które wedle dość ambitnych zapowiedzi miałoby obowiązywać za niespełna 13 miesięcy, może to twierdzenie postawić pod znakiem zapytania). Trudno przecież de lege lata uznać, że kwestie związane z wyznaczaniem kąpielisk czy też tzw. zagadnienia aglomeracyjne mogą zajmować gminy w stopniu porównywalnym chociażby z zadaniami z zakresu planowania przestrzennego, o utrzymaniu czystości i porządku nawet nie wspominając. Pomimo takiego stanu rzeczy niewątpliwie istnieje jedno zagadnienie budzące od lat emocje i generujące spory kompetencyjne na linii wójt (burmistrz) – starosta, a związane ze wskazaniem podmiotu odpowiedzialnego za wydanie decyzji w przedmiocie utrzymania rowów melioracyjnych.

Decyzje i obowiązki

Wydaje się, iż dla rzetelnego rozstrzygnięcia tak zarysowanego problemu kluczowe jest właściwe określenie relacji pomiędzy art. 29 ust. 3 a art. 77 P.w. Z tego pierwszego przepisu wynika, że „Jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie...