Polska Izba Gospodarki Odpadami na zaproszenie PlasticsEurope, organizacji zrzeszającej producentów opakowań z tworzyw sztucznych, reprezentowała nasz kraj na konferencji IdentiPlast2007, która odbyła się w dniach 23-24 kwietnia br.

W pierwszym dniu konferencji wystąpili przedstawiciele władz unijnych oraz administracji wybranych krajów, prezentując ogólną sytuację w Unii Europejskiej w zakresie polityki
zagospodarowania opakowań z tworzyw sztucznych. W czasie dyskusji pojawiły się głosy o nieosiąganiu obowiązkowych poziomów odzysku i recyklingu zarówno przez nowe państwa członkowskie, jak i przez starych członków Unii Europejskiej. Krytykowano manipulacje statystyczne w kontekście braku systemowych rozwiązań logistycznych w zakresie zbiórki odpadów. Mocno akcentowana była ponadto potrzeba rozgraniczenia i dostosowania metod gospodarki odpadami w stosunku do grup odpadów opakowaniowych komunalnych i pochodzących z handlu i przemysłu. Interesującym motywem wielu wystąpień był proces przechodzenia ze społeczeństwa konsumpcyjnego do społeczeństwa "recyklingowego", chociaż wskazywano, że wśród krajów "Piętnastki" są takie, które deponują nawet do 60% odpadów. Przedstawiono też sposoby i metody na odwrócenie tych negatywnych trendów, podkreślając walory odpadów jako surowców wtórnych i wskazując różnorodne sposoby ich zagospodarowania, głównie z wykorzystaniem zawartej w nich energii.

Ujednolicić i zhierarchizować

Wielu uczestników konferencji propagowało termiczne przekształcanie odpadów z odzyskiem energii, produkcję paliw alternatywnych i recykling odpadów, uwypuklając potrzebę ujednolicenia definicji tychże działań we wszystkich krajach UE i wprowadzenia odpowiedniej ich hierarchizacji. W kilku wystąpieniach podkreślano również różnicę między spójnym "rynkiem unijnym" a nieskoordynowanymi działaniami poszczególnych państw bazujących na dyrektywach, wprowadzanych z różnym skutkiem w sposób zdywersyfikowany. Szczególnie krytycznie oceniane było transgraniczne przemieszczanie odpadów w celu ich deponowania w nowych krajach członkowskich. Praktyki takie - w opinii uczestników - osłabiają skuteczność działań tych państw w zakresie zagospodarowania przyrastającej masy odpadów i w obliczu rosnących wymogów w zakresie jej minimalizacji.
Polska Izba Gospodarki Odpadami została poproszona o zaprezentowania obecnego stanu i problemów gospodarki odpadami opakowaniowymi z tworzyw sztucznych w Polsce. Miała więc okazję przedstawić dotychczasowe dokonania w tym zakresie i planowane działania na kolejne lata, zgodnie z obowiązującym Krajowym Planem Gospodarki Odpadami. Była to okazja do wymiany poglądów na temat wiarygodności osiągniętych przez nas poziomów, możliwości wywiązania się z nałożonych na nasz kraj poziomów odzysku i recyklingu oraz braków w zakresie edukacji ekologicznej. Wiele podmiotów wyraziło chęć nawiązania współpracy z naszym krajem i wymiany doświadczeń.

Efektywna współpraca

Drugi dzień konferencji był okazją do zapoznania się z najnowszymi trendami zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych w zakresie nie tylko opakowalnictwa, ale także zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i pojazdów wycofanych z eksploatacji. Zauważalna była efektywna współpraca organizatorów z naukowcami z całego świata. Prezentowano ciekawe rozwiązania logistyczne, do których należy m.in. wykorzystanie RFID (Radio Frequency Identification - System Identyfikacji Radiowej - przyp. red.) w procesach sortowania odpadów, i chemiczne, np. najnowsze technologie produkcji opakowań oraz ich przetwórstwa. Podkreślano zasadę odpowiedzialności za odpady każdego ogniwa łańcucha logistycznego, które je wytwarza lub z nich korzysta: począwszy od producenta opakowania, a na konsumentach kończąc. Na konferencji umożliwiono także firmom konsultingowym zaprezentowanie zarówno ich wkładu w rozwój omawianego rynku, jak i zakresu oddziaływania na kreowanie i zarządzanie systemem przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych. Głównymi narzędziami stosowanymi przez te podmioty były odpowiednio gromadzone dane statystyczne, obrabiane dzięki właściwie dobranym metodom statystycznym i właściwemu wnioskowaniu, a w końcowej fazie powstającym rzetelnym raportom, mającym realne zastosowanie w gospodarce odpadami. Widoczny był istotny brak tego typu działań w naszym kraju.
Konferencje IdentiPlast organizowane są co dwa lata. Tegoroczna edycja była polem wymiany doświadczeń z wielu kręgów zainteresowań związanych z tworzywami sztucznymi produkowanymi i stosowanymi w państwach z całego świata. Możliwość reprezentowania Polski w tym gronie była dla Izby wyróżnieniem, a prezentacja dotychczasowych osiągnięć Polski wiązała się z nadzieją na współpracę, która pozytywnie wpłynie na dalszy rozwój rynku gospodarki odpadami, nie tylko z tworzyw sztucznych.

Katarzyna Michniewska
pełnomocnik Zarządu PIGO ds. recyklingu, prezes organizacji odzysku EKO CYKL

Tytuł i śródtytuły od redakcji