Zagospodarowanie odpadów opakowaniowych, wchodzących w skład strumienia odpadów komunalnych, reguluje Dyrektywa 94/62/EC. Niestety żadne przepisy polskiego i unijnego prawa nie określają zasad gospodarki odpadami wielkogabarytowymi, które wchodzą w skład odpadów komunalnych. Obecnie najtańszym sposobem zagospodarowania odpadów jest ich składowanie. Niestety, ta ulubiona polska metoda jest traktowana w prawie unijnym jako ostateczność. Wymaga się od nas organizacji selektywnej zbiórki, rozdzielania odpadów i przechowywania ich w osobnych pojemnikach. Dostosowując się do wymagań UE, mamy szansę, że nie zasypią nas wkrótce góry bezmyślnie składowanych odpadów. Mieszkańcy miast i wsi pokrywają koszty wywozu odpadów z ich terenu, a przedsiębiorcy, którzy biorą za to opłatę, muszą udokumentować dostarczenie odpadów na miejsce przeznaczenia. Problem powstaje w przypadku odpadów opakowaniowych, gdyż żadne sposoby motywowania...