22 kwietnia br, odbyło się w Katowicach, Walne Zgromadzenie Zwyczajne Członków Polskiej Izby Ekologii. Zgromadzenie wysłuchało i przyjęło sprawozdania Rady i Zarządu za rok 2001 i udzieliło absolutorium władzom Izby. Dokonano wyborów uzupełniających do powiększonego składu Rady. Przewodniczącym został ponownie senator Adam Graczyński a do Rady weszli dodatkowo .Jolanta Musiał i Lesław Puczniewski [Fot.: 22 kwietnia br. odbyło się w Katowicach, Walne Zgromadzenie Zwyczajne Członków Polskiej Izby Ekologii. Na zdjęciu od lewej: Wojciech Dutka, Mirosław Litke, senator Adam Garczyński, Ryszard Mellerowicz i Aleksander Kossakowski]. W swym wystąpieniu Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Czesław Śleziak wskazał na dwie ważne grupy zagadnień, w których resort oczekuje pomocy i współpracy ze strony PIE. Po pierwsze dotyczy to współdziałania w tworzeniu nowego prawa, dostosowanego do wymogów Unii Europejskiej. Pilne jest bowiem wydanie wielu aktów wykonawczych, zwłaszcza dotyczących tzw. okresu przejściowego. Druga grupa obejmuje pomoc w najwłaściwszym rozdysponowaniu środków finansowych związanych z ekologią. W ciągu najbliższych 12 miesięcy trzeba przygotować 100-150 projektów i zgłosić je do Rady Unii w Brukseli. Do wystąpienia ministra Śleziaka nawiązał Jerzy Swatoń, Wiceprezes NFOŚiGW. Podkreślił on potrzebę tworzenia nowej strategii działania w dysponowaniu środkami Funduszu. W wyniku wynegocjowania okresów przejściowych, potrzebne jest pilne stworzenie nowego instrumentarium sposobów działania. Wskazał też na trudną...