Podczas posiedzenia w Sokółce 6 lipca br. członkowie Zarządu Związku Miast Polskich poparli założenia Krajowej Polityki Miejskiej oraz podjęli stanowisko dotyczące założeń do projektu ustawy – Prawo budowlane, o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw.

Uznano, że założenia Krajowej Polityki Miejskiej, przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR), należy poprzeć, gdyż odnoszą się one do obszarów funkcjonalnych, które do tej pory były pomijane w dyskusjach strategicznych. Poparcie dla założeń Mamy politykę w stosunku do obszarów wiejskich i regionów, a brakuje strategii dla miast, na co często wskazywali ich przedstawiciele. Dzięki temu dokumentowi pojawia się szansa na szerszą dyskusję. Miasta są skupiskiem licznych problemów, do rozwiązania których potrzebne są instrumenty wspomagające lepsze zarządzanie, rewitalizację czy poprawę ładu przestrzennego. Samorządowcy wskazywali jednak, że przygotowany przez MRR dokument jest bardzo ogólny i na tym polega jego zasadnicza słabość. Brakuje w nim silnych instrumentów, także finansowych, które gwarantowałyby jej wdrożenie. W dyskusji wskazywano na konieczność zmiany czy uzupełnienie pewnych zapisów. Potrzebna jest koncentracja zarządzania drogami na obszarach miejskich. Na poziomie założeń powinny być wymienione albo wszystkie miejsca (w oparciu o konkretne dane), które mają być objęte np. wspomaganiem obszarów problemowych, budową obwodnic itp., albo żadne. Zwracano uwagę na to, że obecny stan prawny...