Minister zdrowia wydał rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Plany bezpieczeństwa wody, opracowane w 2004 r. przez Światową Organizację Zdrowia, do tej pory nie były w Polsce obowiązkowe.  Rozporządzenie zmienia tę sytuację, wprowadzając definicję  „oceny ryzyka” dla ujęć wody. Pojęcie to wcześniej istniało np. w sektorze spożywczym, w kontekście dostaw wody pojawiło się w przyjętym w lipcu ub.r. Prawie wodnym.       Rozporządzenie określa bakteriologiczne, fizykochemiczne i organoleptyczne wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia, sposób oceny przydatności wody, minimalną częstotliwość i miejsca pobierania próbek i zakres ich badania. Opisuje program monitoringu jakości wody, sposób nadzoru nad materiałami i wyrobami stosowanymi w procesach uzdatniania oraz dystrybucji wody, a także nad laboratoriami wykonującymi badania jakości wody. Nakazuje także informowanie konsumentów o przekroczonych normach oraz działaniach naprawczych. Gdy woda nie spełnia wymagań jakościowych, określa sposób postępowania przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

...