Składowanie balastu
Znane są wyniki przetargu zorganizowanego przez Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu (woj. warmińsko-mazurskie), dotyczącego wybudowania kwatery balastu w ramach projektu „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu”. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie: prac budowlanych składowiska odpadów balastowych, niezbędnych instalacji, opracowanie instrukcji eksploatacji składowiska odpadów balastowych,

opracowanie niezbędnych dokumentacjo oraz instrukcji BHP. W ramach kontraktu zrealizowane zostaną takie obiekty jak: kwatera składowania odpadów balastowych, droga przeciwpożarowa, ogrodzenie zakładu, ujęcie istniejącego cieku w regularne koryto, kanalizacja oraz staw retencyjny, drenaż stabilizujący i drenaż wód odciekowych z powierzchni kwatery z czyszczakami, studniami rewizyjnymi i armaturą, zbiornik przeciwpożarowy z przyłączami elektrycznymi i wodnymi. Ponadto powstaną drogi dojazdowo-technologiczne wraz z placem manewrowym, pas zieleni izolacyjnej, a także zainstalowane zostaną piezometry. Zadanie wykonywane będzie zgodnie z warunkami kontraktowymi dla budowy FIDIC. Termin realizacji zamówienia upływa wraz z końcem 2012 r. Całkowity koszt inwestycji, której przeprowadzenia podejmie się Zakład Techniki Ochrony Środowiska Foleko ze Świdnicy (woj. dolnośląskie), wynosi ponad 5,7 mln zł netto. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Spójności (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko).

Oczyszczanie stawu
Ogłoszony przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów gm. Bytom przetarg pn. „Kompleksowa likwidacja dzikich składowisk odpadów w Bytomiu – etap II”, wygrała spółka Synkret z Bytomia. Wartość kontraktu opiewa na kwotę blisko 3,5 mln zł brutto. Przedmiotem zamówienia jest usunięcie odpadów stałych, zgromadzonych na dnie stawu północnego oraz wokół niego w obrębie parku Miejskiego im. F. Kachla w Bytomiu wraz z rekultywacją terenu. Szczegółowy zakres prac obejmuje: przygotowanie terenu budowy w obrębie stawu, usunięcie osadów i zanieczyszczeń wraz z ich utylizacją, oczyszczenie terenu wokół, uszczelnienie i wzmocnienie dna stawu, budowę wysp oraz wykonanie linii brzegowej stawu (skarp). Oprócz tego powstaną mury oporowe i oddzielające oraz niezbędna infrastruktura techniczna stawu, wspomagająca jego funkcje przyrodnicze. Nastąpi także wycinka i wykonane będą nasadzenia drzew, krzewów, trawnika oraz zieleni wodnej i nabrzeżnej. Zadanie to jest współfinansowane ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, a prace mają potrwać do końca maja 2013 r.

Rekultywacja na Mazowszu
Modernizacji i rekultywacji składowiska odpadów Słabomierz-Krzyżówka etap II podejmie się firma Usługi Sprzętowe – Roboty Ziemne, Instalatorstwo Wodno-Kanalizacyjne Jan Radgowski z Grodziska Mazowieckiego. Inwestycja ma być zrealizowana do 31 października br., a jej wartość to ok. 2,8 mln zł netto. W skład zamówienia, zgodnie z ustaleniami Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” (woj. mazowieckie), wchodzi wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej wraz z drogą technologiczną do odwożenia urobku z głębienia. Orientacyjna długość w planie odcinka N-A do, wyznaczonego do realizacji w II etapie, wynosi 728,7 m.b., co stanowi ok. 70% (ok. 6600 m2) powierzchni bocznej całości przesłony przeciwfiltracyjnej. Ponadto w ramach zadania, które obejmuje ujęcie i zagospodarowanie wód odciekowych, powstać mają retencyjny zbiornik odparowalny, studnia czerpalna, rów R-1 (z przepustem) wraz z drenażami palczastymi i wylotami do tego rowu i zbiornika, budowle upustowe, drenaże ze studniami drenażowymi oraz odwodnienie liniowe na głównej drodze wjazdowej z podłączeniem do studni. Inwestycja jest finansowana ze środków warszawskiego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gm. Żyrardów i spółki PGK Żyrardów. Przedsięwzięcie zrealizowano dzięki zaangażowaniu władzy samorządowej oraz zarządu spółki, a jego wartość wynosi 2,8 mln zł netto.

Budowa trwa!
W Rzędowie (woj. świętokrzyskie) na terenie byłej Kopalni Siarki „Grzybów” powstaje Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w ramach projektu „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy”. W skład inwestycji, którą wykona warszawska firma Eiffage Budownictwo Mitex, wchodzi: sortownia, kompostownia, kwatera składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, magazyny na odpady niebezpieczne oraz na surowce posortowane. Wartość przedsięwzięcia to 29,3 mln zł (75% kosztów pokryje dofinansowanie z Funduszu Spójności). Finał inwestycji planowany jest na drugą połowę 2013 r.


Na podstawie informacji Biuletynu Zamówień Publicznych oraz strony www.przetargi.egospodarka.pl opracowała Aleksandra Pawlina-Janyga
 

Kwatera balastu w Elblągu, ZUO Elbląg
Kwatera balastu w Elblągu, ZUO Elbląg
Zadanie obejmuje wybudowanie m.in. retencyjnego zbiornika odparowalnego, ujęcie i zagospodarowanie wód odciekowych, PGK
Zadanie obejmuje wybudowanie m.in. retencyjnego zbiornika odparowalnego, ujęcie i zagospodarowanie wód odciekowych, PGK "Żyrardów"