Istotnym aspektem nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.) są zmiany warunków konkurencji na rynkach usług gospodarowania odpadami komunalnymi. Zostały one wprowadzone zarówno do tej ustawy, jak i do powiązanej z nią ustawy o odpadach. Rodzi się pytanie, jakie będą konsekwencje tej nowelizacji dla procesów konkurencyjnych na rynkach usług gospodarowania odpadami komunalnymi, uwzględniając, iż rynki te należy obecnie zdefiniować na nowo, z punku widzenia prawa konkurencji (prawa antymonopolowego).

Na wstępie należy przyznać, iż procesy konkurencyjne nadal będą przebiegać na rynkach usług gospodarowania odpadami komunalnymi, aczkolwiek zmieni się ich charakter. Co więcej, w części samorządów, gdzie do tej pory odpady odbierały tylko gminne podmioty, większe możliwości wejścia na rynek będą miały konkurujące ze sobą przedsiębiorstwa prywatne bądź firmy należące do okolicznych gmin. Szansą dla stworzenia równych warunków konkurencji jest również wprowadzenie jednolitych dla nich wymagań na terenie całego kraju. Z kolei w przypadku budowy i eksploatacji instalacji przetwarzania odpadów nowe rozwiązania dają prywatnemu sektorowi możliwość nawiązania rywalizacji w kwestii ich współtworzenia oraz zarządzania nimi wspólnie lub w imieniu samorządu. Niemniej pod pewnymi względami procesy te będą mniej dynamiczne niż przed 2012 r., chociażby ze względu na fakt, iż na gminnych rynkach odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców przedsiębiorcy będą przystępować do...