W poprzednim artykule omówiono możliwości udziału lokalnych społeczności i jednostek samorządowych w tworzeniu planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. Udział ten jest niezmiernie ważny, zgodnie z zasadą „nic o nas bez nas”.

Dzięki udziałowi społecznemu w procesie opracowywania dokumentów związanych z zarządzaniem obszarami Natura 2000 można uniknąć wielu konfliktowych sytuacji w ich granicach i na terenach przyległych, a także mieć wpływ na proces ochrony przyrody realizujący założenia Programu Natura 2000. Uczestnicząc w opracowywaniu i wdrażaniu planów ochrony i planów zadań ochronnych, lokalne społeczności są na bieżąco informowane o wszystkich działaniach związanych z funkcjonowaniem Programu Natura 2000 na ich terenie i mają wpływ na ten proces. Warto podkreślić, że nowo tworzone plany ochrony i plany zadań ochronnych nie działają wstecz, ich zapisy nie mogą zmienić prawa miejscowego, nie mogą więc wpłynąć na treść zapisów już zatwierdzonych planów zagospodarowania przestrzennego, planu urządzania lasu czy nawet studium uwarunkowań. Zapisy planu ochrony lub planu zadań muszą liczyć się z tym, co zawierają ww. dokumenty planistyczne. Ponieważ jednak dokumenty te opracowuje się na pewien ściśle określony czas, przy sporządzaniu nowych planiści będą się musieli z kolei liczyć z zapisami planów ochrony i planów zadań ochronnych właściwych terytorialnie obszarów Natura 2000. Jest to...