Fundusz Dopłat jest rządowym programem wsparcia budownictwa socjalnego, utworzonym na podstawie art. 5 Ustawy z 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (t.j. DzU z 2014 r. poz. 711). Program ten skierowany jest do podmiotów realizujących przedsięwzięcia polegające na tworzeniu zasobu lokali socjalnych, mieszkań chronionych, a także noclegowni i domów dla bezdomnych.

Dysponentem Funduszu jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), któremu powierzono obsługę programu. W ramach tego programu BGK udziela finansowego wsparcia na wniosek złożony przez inwestora.

BGK sporządza dla Funduszu odrębny bilans oraz wyodrębnia roczny plan finansowy. Plan finansowy Funduszu Dopłat wymaga uzgodnień z ministrem finansów i ministrem właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, nie później niż do 31 lipca roku poprzedzającego rok planowany. Z kwoty przeznaczonej na udzielanie finansowego wsparcia, wynikającej z planu finansowego Funduszu na dany rok, wyodrębnia się dwie równe części przeznaczone na udzielanie finansowego wsparcia w każdym półroczu tego roku.

Według informacji BGK nr 1/2014, kwota przeznaczona na finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat w 2014 r. wynosi 113 806 520,22 zł. Na przedsięwzięcia, dla których wnioski o finansowe wsparcie zostały złożone w BGK w okresie 1-31 marca 2014 r., przypada kwota 56 903 260,11 zł, z czego:

na pokrycie części kosztów przedsięwzięć,...