Minister Inwestycji i Rozwoju wydał rozporządzenie w sprawie standardów dotyczących przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania i wyposażenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat.

Podstawą wydania Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 4 marca 2019 r. w sprawie standardów dotyczących przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania i wyposażenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat (DzU z 2019 r. poz. 457) jest art. 14a ust. 2 Ustawy z 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (t.j. DzU z 2018 r. poz. 2321, ze zm.; DzU z 2019 r. poz. 1309). Przepisy rozporządzenia weszły w życie 9 marca 2019 r. (z dniem następującym po dniu ogłoszenia rozporządzenia), z wyjątkiem przepisów dotyczących minimalnych wymagań w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej oraz wymagań technicznych dźwigów osobowych, które wchodzą w życie 1 stycznia 2020 r.

Parametry przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie lokalizuje się na terenie, który ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej, w tym przez zjazd albo dostęp pośredni przez drogę wewnętrzną, której parametry zapewniają wymagania określone w przepisach odrębnych dotyczących dróg pożarowych, przy czym minimalna szerokość...